Năng lực thiết bị

STT TÊN THIẾT BỊ SỐ LƯỢNG ĐVT
1 65/75KVA - 6 Way heat treatment unit - Manning, UK Bộ nguồn 6 kênh - 65/75KVA - xuất sứ Anh Quốc 20 Bộ
2 Programmer P250A - Manning UK. Bộ điều khiển tự động P250A - Xuất sứ Anh quốc 20 Bộ
3

12 points time - temperature chart recorder Chino EH100-12, Japan

Bộ ghi nhiệt 12 điểm - Xuất sứ Nhật Bản

20 Bộ
4

Themocouple welding unit - Manning UK 

Máy hàn cặp nhiệt - xuất sứ Anh Quốc

20 Bộ
5 Heater 12"x6.5" - Điện trở 12"x6.5" 1500 Tấm
6 Heater 10"x8" - Điện trở 10"x8" 1760 Tấm
7 Heater 8"x9.3/4 - Điện trở 8"x9.3/4 1100 Tấm
8 Thermocouple K type - dây cặp nhiệt loại K 5600 mét
9 Compensating cable - Dây dẫn tín hiệu nhiệt 3500 mét
10

Mineral wool or ceramic fibre for insulation 50mm thick 

Bông cách nhiệt dày 50mm

700 cuộn
11

6 milion Btu Burner - Đầu đốt 6 triệu BTU 

6 Bộ
12

Combustion Air Fan - Quạt thổi khí đốt

6 Bộ
13

Gas Controller - Bộ điều chỉnh Gas 

20 Bộ
14

Air supply hoses - Ống cung cấp khí

30 mét
15

Gas supply hoses - Ống cung cấp gas

60 Bộ